Statut udruženja

U skladu sa odredbama čl. 11., 12. Zakona o udruženjima (Sl.gl.RS 51/09), Skupština Udruženja Turaka u Srbiji, na sednici održanoj 20.07.2014. godine u Novom Pazaru, usvojila je:

STATUT

Udruženje Turaka u Srbiji

Član 1.

 

Ciljevi

Udruzenje Turaka u Srbiji ( u daljem tekstu : Udruženje) osnovano je kao nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje građana čiji je cilj  razvijanje međusobnog prijateljstva srpsko turske zajednice, negovanje dobrosusedskih odnosa, naučno i stručno istraživanje etnološke građe, zalaganje za zaštitu kulturno istorijskih spomenika oba naroda na ovim prostorima, čuvanje tradicija, zaštita ekoloskih i ljudskih prava uopste, kao i podstrek saradnje oba naroda, kako pojedinacno tako i kroz društveno političke i privredne institucije na polju ekonomske i kulturne afirmacije u svetu. Poseban akcenat se odnosi na saradnju sa Turcima koji su poreklom iz Srbije  (dijaspore).

 

Član 1a

Udruženje okuplja građane radi:

 • ekonomske i kulturne afirmacije u svetu, kao i humanitarni rad;
 • razvoj i unapređenje svih aktivnosti koje doprinose razvijanju međusobnog prijateljstva i saradnje srpsko-turske zajednice

Član 2.

Aktivnosti

Radi ostvarivanja svojih ciljeva  „“Udruženje”“ obavlja sledeće aktivnosti:

1)         Prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu, narodna predanja iz oblasti života i razvitka Srpskog i Turskog entiteta na ovim prostorima;

2)         Organizuje samo ili u zajednici sa drugim organizacijama, stručne   skupove, savetovanja, seminare, komemoracije značajnih događaja i druga delovanja u ovoj oblasti;

3)         Objavljuje knjige i druge publikacije iz ove oblasti u skladu sa zakonom;

4)         Organizuje naučne i stručne radnike za rad na naučnim, stručnim i istraživačkim projektima iz domena etnološke građe i ljudskih prava;

5)         Sarađuje sa  univerzitetima, stručnim udruženjima, nacionalnim savetima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave srpskom i turskom istorijom i ljudskim pravima uopšte

Član 3.

Naziv i sedište

Naziv udruženja je: Udruženje Turaka u Srbiji

Skraćeni naziv udruženja je:

Sedište Udruženja Turaka u Srbiji nalazi se u Novom Pazaru.

Svoju delatnost “ Udruženje ” ostvaruje na teritoriji  Srbije.

“ Udruženje ” stiče svojstvo pravnog lica danom upisa u Registar udruženja koji se vodi kod nadležnog organa.

Član 4.

Članstvo

Član “ Udruženje ” može biti svaki punoletni građanin Srbije koji prihvata ciljeve i Statut “ Udruženje ” i svojim radom doprinosi ostvarenju ciljeva “ Udruženje ”.

Odluku o prijemu u članstvo “ Udruženje ” donosi Skupština “ Udruženje ” na lični zahtev kandidata pod uslovom da ima preporuku barem 2 člana “ Udruženje ”.

Članstvo se stice potpisivanjem pristupnice.

Član 5.

Prava i obaveze članova

Član “ Udruženje ” ima pravo da:

 • ravnopravno s drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva “ Udruženje ”;
 • pokrece inicijative, daje predloge, mišljenja i primedbe na rad članova udruženja “ Udruženje ”;
 • neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini;
 • bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima “ Udruženje “

Član “ Udruženje ” je dužan da:

 • aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva “ Udruženje ”;
 • čuva i podiže ugled “ Udruženje ”;
 • obavlja druge poslove koje mu povere organi “ Udruženje ”;
 • plaća članarinu.

Član 6.

Prestanak članstva

Članstvo u “ Udruženje ” prestaje istupanjem, ili iskljucenjem.

Član može istupiti iz “ Udruženje ” davanjem pismene izjave o istupanju.

Član može biti isključen iz “ Udruženje ” zbog:

 • duže neaktivnosti
 • delovanja suprotno Statutu i ciljevima “ Udruženje”
 • narušavanja ugleda “ Udruženje ”.

Odluku o iskljucenju iz članstva donosi predsednik udruženja. Isključeni ima pravo žalbe Skupštini čija je odluka konačna.

 

Član 7.

Organi

Organi “ Udruženje ” su:

 • Skupština
 • Predsednik udruženja

 

Član 8.

 

Skupština

Skupštinu čine svi članovi “ Udruženje ”.

Skupština se redovno sastaje jednom godišnje. Godišnju sednicu Skupštine saziva i priprema predsednik udruženja. Predsednik udruženja može sazvati vanredne sednice Skupštine po potrebi ili na pismenu inicijativu najmanje jedne trećine članstva.

Skupština punovažno odlucuje ako je na sednici prisutna najmanje jedna polovina članstva plus jedan član. Skupština donosi odluke većinom glasova prisutnih članova.

Za odluku o izmenama i dopunama Statuta neophodna je dvotrećinska većina glasova prisutnih članova.

Glasanje Skupštine je javno, osim kada članovi Skupštine odluče da o nekom pitanju glasaju tajno.

 

Član 9.

Delokrug Skupštine

Skupština “ Udruženje ”:

 • usvaja Statut kao i izmene i dopune Statuta;
 • usvaja izveštaj o radu “ Udruženje ”;
 • donosi odluku o pristupanju “ Udruženje ” drugim udruženjima i organizacijama, kao i o pristupanju međunarodnim organizacijama i o stupanju u saveze;
 • donosi odluku o prestanku rada “ Udruženje ”,
 • donosi odluku o statusnim promenama,
 • imenuje likvidacionog upravnika u slučaju prestanka rada udruženja
 • usvaja godišnji finansijski izveštaj udruženja.

 

Član 10.

Udruženje se osniva na neodređeno vreme.

Član 11.

Predsednik udruženja ili većina članova “ Udruženje ” priprema predlog izmena i dopuna, koji podnosi Skupštini na usvajanje;

 • saziva i priprema redovne i vanredne sednice Skupštine;
 • usvaja godišnji plan rada;
 • odlučuje o isključenju iz članstva “ Udruženje ” u skladu sa Statutom;
 • podnosi Skupštini godišnji izveštaj o svom radu.

Član 12.

Udruženje se ne osniva radi sticanja dobiti (Neprofitabilno Udruženje), ali će troškove nastale obavljanjem poslova za račun članova Udruženja, naplatiti iz članarine i iz drugih izvora u skladu sa zakonom i to evidentirati u knjigovodstvu kao troškove poslovanja udruženja. Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje uspostavlja kontakte i sarađuje sa stručnim, naučnim, obrazovnim i sličnim institucijama u zemlji i inostranstvu.

Udruženje može pristupiti međunarodnim institucijama iz oblasti svoje delatnosti. Pristupanje međunarodnim  organizacijama registruje se kod nadležnog državnog organa u roku od 30 dana, u skladu sa zakonom.

Član 13.

“ Udruženje ” zastupa predsednik, a u slucaju njegove sprecenosti njegov zamenik ili drugo lice koje predsednik pismeno ovlasti.

Predsednika bira i imenuje skupština na period od 4 godine, s tim što može biti ponovo biran.

Predsednik:

 • rukovodi programima i aktivnostima “ Udruženje ”;
 • organizuje i koordinira rad “ Udruženje ”;
 • stara se o izvršavanju i sprovođenju odluka Skupštine “ Udruženje ”;
 • obavlja i druge poslove koji Zakonom i Statutom nisu stavljeni u delokrug drugih organa “ Udruženje ”

 

Član 14.

Javnost rada

Rad “ Udruženje ” je javan. Javnost rada se obezbeđuje objavljivanjem brošura, publikacija o radu udruženja, kao i otvorenošću javnosti da prisustvuju sednicama Skupštine, osim ako se raspravlja o pitanjima o kojima je po odluci predsednika Skupštine javnost isključena.

 

Član 15.

 

Odnos sa drugim udruženjima i organizacijama

Radi ostvarenja svojih ciljeva “ Udruženje ” uspostavlja kontakte i sarađuje sa drugim udruženjima organizacijama u zemlji i inostranstvu.Odluku o tome donosi Skupština. Direktor o tome obaveštava nadležni državni organ u roku propisanom zakonu.

 

Član 16. 

Sredstva

“ Udruženje ” pribavlja sredstva od:

članarine, prihoda rada Kluba Udruženja, dobrovoljnih priloga, donacija, konkurisanjem projekata kod međunarodnih institucija, državnih organa, nacionalnih saveta i dr., poklona (u novcu ili naturi), finansijskih subvencija, ostavina, kamata na uloge, zakupnine, dividendi i na drugi zakonom dozvoljeni način.

Radi sticanja sredstava za svoj rad i aktivnosti „Udruženje“ će u skladu sa zakonom obavljati sledeću delatnost, nakon upisa u Registar kod nadležnog organa:

Usluge pripremanja i posluživanja pića.

Skupština određuje iznos članarine za svaku kalendarsku godinu i namenu tih sredstava.

“ Udruženje ” će izvore svojih prihoda ako ih bude i finansijsko poslovanje učiniti dostupnim javnosti. Javnost rada, kao i sticanje i raspolaganje sredstvima obezbeđuje se konferencijama za novinare, objavljivanjem brošura i drugih publikacija kojima se promovišu ciljevi i rad udruženja.

 

 

Član 17.

 

Prestanak rada

“ Udruženje ” prestaje sa radom odlukom Skupštine, kada prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva “ Udruženje ”, kao i u drugim slucajevima predviđenim zakonom.

U slučaju prestanka rada imovina se prenosi odlukom Skupštine na drugo domaće nedobitno pravno lice u skladu sa zakonom.

 

Član 18.

 

Pečat

“ Udruženje ” ima pečat okruglog oblika, čiji precnik iznosi 30 mm. Na obodu kruga pečata piše: Udruženje Turaka u Srbiji.

 

Član 19.

Prelazne i završne odredbe

Ovaj statut stupa na snagu danom usvajanja od strane skupštine“ Udruženje ” a primenjivace se od dana upisa u registar kod nadležnog organa.

 

 

                                                                                Predsednik skupštine

                                                                                       Alija Šahović

                                                                       _______________________________

 

Komentariši