TÜZÜK

 Sirbistan duyuru gazetesinin (51/09) 11,12 madelerine uygun olarak 2014/07/20 tarihinde yapilan toplantida Sirbistan Türklerinin derneği meclisi, Novi Pazarda kabul etti:

TÜZÜK

Sırbistan Türklerinin Derneği

Madde 1.

Hedefler

Sırbistan Türklerinin Derneği (Bundan sonra Derneği olarak anılacak). Amaci her iki ülkenin tarihi ve kültürel mirası korunmasını savunan, iyi komşuluk ilişkileri, etnolojik malzemelerinin bilimsel ve meslek arıştırma teşvik Sırp ve Türk toplumlarının karşılıklı dostluğu geliştirmek için bir partinin olmayan, kâr amaçlı olmayan bir örgüt olarak kuruldu. Bu bölgede gelenekleri, çevre koruma ve genel olarak insan hakları yanı sıra, her iki ülkenin işbirliğinin teşvik, hem bireysel hem de ekonomik ve kültürel olanaklarında sosyal, siyasal ve ekonomik kurumlar aracılığıyla tutmak. Özel vurgu Sırbistan kökenli (diyaspora) olan Türkler ile işbirliği yapmak.

Madde 1a

Derneğimizin amacı vatandaşlarımızın ekonomik ve kültürel amacıyla dünyada afirmasion ve insani yardım amaçlı çalışmalar yapmak, Sırp-Türk toplumları arasında dostluk ve işbirliği gelişmesine ve dostluğuna katkıda bulunmak.

Madde 2.

Eylemler

Amaçlarını uygulamak için Dernek şu eylemleri uygulujor:

 1. Bilmsel ve mesleki literatür birimseme, Sırp ve Türk öyküleri ve atasözleri toplama;
 2. Kendi başına yahut başka dernekler ile birlikte mesleki toplamtılar, konferanslar, seminerler, önemli olaylar ve bu alandaki diğer faaliyetlerin anısına ortaklaşa çalışma;
 3. Kitap ve hukuka uygun olarak bu alanda yayınlar;
 4. Etnolojik malzeme alanında bilimsel, teknik ve araştırma projleri ve insan hakları konusunda çalışmak için bilmsel ve teknik personeli oragnize;
 5. Üniversiteler, meslek kuruluşlar, ulusal konseyler ve diğer kuruluşların yurtiçinde ve yurtdışında Sırp ve Türk tarihinin ve genel olarak insan hakları ile ilgili işbirliği yapma.

Madde 3.

Adı ve Genel Merkezi

Derneğin Adı: Sırbistanda Türklerin Derneği

Derneğin kısaltılmış adı: Sırbistanda Türklerin Derneği merkezi Novi Pazarda bulunuyor.

Dernek, Sırbistan topraklarında faaliyetlerini uygulamaktadır.

„Dernek“ yetkili makamlar tarafından tutulan dernekler siciline tescil ile tüzel kişlik kazanır.

Madde 4.

Üyelik

„Derneğin“ üyesi Sıbistanlı herhangi yetişkin vatandaşı olabilir. Her hangi bir yetişkin vatandaşı olabilir.

Eylemleriyle Dernek amaçlarını uygulamaya çaba gösterir.

Adayların kişisel isteğiyle üyeliği „Dernek“ meclisi tarafından karar verilir.

Derneğin en az iki üyesi tarafından desteği olmalıdır.

Üyelik, uygulamayı inmzayalarak elde edilir.

Madde 5.

Üyelerin hak ve

yükümlüleri

Dernek üyesi şu haklara sahiptir:

 • Derneğin amaçlarını diğer üyeleriyle birlikte uygulamaktadır.
 • Dernek üyeleri çalışmalarını aynı hak ile gerçekleştirmektedir.
 • Doğrudan katılma ve mecliste karar verme.
 • Zamanında Derneğin faaliyetleri hakkında alınan kararlara bilgi alır.

Dernek üyesinin görevleri:

 • Derneğin hedeflerine aktiv katkıda bulunmak.
 • Derneğin karar ve itibarını arttırır.
 • Dernek yetkililerin verdikleri görevleri yerine getirir.
 • Üyelik ücretini ödemek.

Madde 6.

Üyeliğin sona ermesi

 • Dernek üyeliğinden istifa veya kovularak çıkıyor.
 • Üye, yazılı istifa verebilir ve Dernekten çıkabilir.
 • Üyenin Dernekten çıkarılabilme nedenleri:
 • Uzun süre eylemsizlik
 • Tüzüğe aykırı ve Derneğin amaçlarına aykırı davranış.
 • Üyeliğe son verme Derneğin başkanı verebilir. Dernekten çıkarılan meclise itiraz hakkına sahiptir. Meclisin kararı sondur.

Madde 7.

Organlar

Dernek yetkilileri şunlardır:

 • Meclis
 • Dernek Başkanı

Madde 8.

Meclis

Meclis, Derneğin tüm üyelerinden oluşur

Meclis tüm üyelerden oluşur.

Meclis yılda bir kez düzenli olarak toplanır.

Meclisin yıllık toplantısı toplanır ve toplantıyı Derneğin başkanı hazırlar. Üyelerinin en az üçte birinin gerekli ya da yazılı girişimi varsa Dernek Başkanı olağan üstü toplantı olabilir.

Tüm üyelerin en az yarısı artı bir üyesinin sayısı varsa Meclis geçerli karar verebilir.

Meclis oturumunda bulunan üyelerin yarısından fazlası oy verirse karar geçerlidir.

Oylama açıtır yahut Meclis üyelerinin kararı ile gizli de olabilir.

Madde 9.

Meclis Kaplamı

„Dernek“ Meclisi

 • Tüzüğü kabul ediyor ve değişikliklerini onayilıyor.
 • Derneğin raporunu onayilıyor.
 • Derneğin diğer Dernek ve kuruluşlarla ittifak içine girmesine ve uluslararası kuruluşlara da ittifak içine girmesine karar verir.
 • Derneğin çalışmasına son verme kararı da verir.
 • Dernek Tüzüğünün değiştirilmesine karar verir.
 • Derneğin feshi halinde atama tafsiyesi verir.
 • Derneğin yıllık mali raporunu onaylar.

Madde 10.

Dernek belirsiz bir süre için kurulmuştur.

Madde 11.

Dernek Başkanı veya üyelerin çoğunluğu değişiklik önerisini hazırlar ve Meclisin onaylamasına sunar.

 • Derneğin sıralı veya olağanüstü toplantılarını Tüzüğe göre topluyor.
 • Yıllık çalışma planını onaylar.
 • Dernek Tüzüne göre üyelikten çıkarılmasına karar verir.
 • Faaliyetleri hakkında yıllık bir rapor sunarlar.

Madde 12.

Dernek maddi çıkar amacıyla kurulmuyor.

Çalışmalarında masraflarını üyelik gelirleriyle ve diğer harcamalarını da üyelik gelirlerinden ve diğer kanuni gelirleriyle karşılıyor.

Harcamalarını kanuna göre notluyor. Dernek, amaçlarnı gerçekleştirmek için, ülke içi veya uluslararası Dernekleriyle temas kurabilir.

Dernek, faaliyetleri alanında uluslararası kurumlara katılabilir. Uluslararası örgütlere ve kurumlara katılabilir. Uluslararası örgütlere katılımı hukuka uygun olarak 30 gün içinde devletin kanuni örgütüyle onaylanır.

Madde 13.

Derneği, Başkan temsil ediyor, yahut Başkan yardımcısı, yada Başkanın yazılı olan belgesiyle başka birine de verebilir.

Başkanı, Meclis 4 yıllık müddetle seçiyor. Yeniden de seçilebiliyor.

Başkan:

 • Derneği, programına göre yönetiyor.
 • Dernek çalışmalarını koordine eder ve düzenler.
 • Kurul kararlarının uygulamasını sağlar.
 • Derneğin yönetiminde diğer makamlara verilmeyen yönetmelerini de üstleniyor.

Madde 14.

Kamu eylemler

Derneğin eylemleri kamudur, halka açıktır. Konuların tartışması halka açıktır. Açıklaması bröşürler, yayınlar yayınlayarak sağlanır. Kimi sorunların tartışmasını kapalı olma gerekliğini Başkan verir.

 

Madde 15.

Diğer Dernek ve Kurumlar ile ilişki

Dernek, kendi amacıyla hedeflerini uygulamaktadır.

Uluslararası örgütler ile işbirliği yapıyor.

Bununla ilgili kararı Meclis verir, tanıtımını ise Başkan yapar ve gereken hükümet makamlarını belirlenen müddette tanıtır.

Madde 16.

Araçlar

Dernek masraflarını üyelik ücretleri, gönüllü katkılar, bağışlar, ulusal arası kuruluşlar, hükümet kurumları, ulusal konseyleri ve diğer proje önerileri sunmak, hediyeler, sübvensiyonlar, miraslar, kiralar ve yasal olarak kaynaklardan sağlar.

Hazırlama ve içecekler 56.30 hizmetleri

Üyelik miktarını Meclis kararlıyor.

Derneğin herhangi bir mali işlemi varsa kamuya gelir olacaktır.

Şeffalık ve varlıkların satın alınması ve bertaraf amaçlarını ve Derneğin çalışmalarını teşvik konferanslar, bröşürler ve diğer yayımlanmasını sağlar.

Madde 17.

Faaliyetin sona ermesi

Dernek faaliyeti Meclisi kararı ile durur.

Hedefe ulaşmak için yasanın yanısıra tarafından sağlanan diğer durumlarda koşullar.

Mülkiyet feshi halinde hukuka uygun başka bir yerel amacı gütmeyen tüzel kişiye kurul tarafından aktanır.

Madde 18.

Mühür

Derneğin mühürü olur. Çapı 30 mm olan bir yuvarlak mühürü vardır.

Daire damga kenarında yazar: Sırbistan Türklerin Derneği.

Madde 19.

Geçici ve Son Hükümler

Bu Yasayı “Derneği” Meclis tarafından onaylanması üzerine yürürlüğe girer ve yetkili otorite ile kayıt tarihinden itibaren uygulanacaktır.

 

                                                                                                       Meclis Başkanı

                                                                                                        Alija Šahović

                                                                                                                                                          ____________________

Komentariši